Ledenbrief 2022

Beste leden,

De Afgelopen ruim twee jaren hebben we ook te maken gehad met corona pandemie. Bestuurlijk gezien heeft dat voor VZOD nogal wat problemen veroorzaakt, met name voor wat betreft de samenstelling van het bestuur.

Eind november 2020 hebben de toenmalige secretaris en penningmeester aangegeven dat ze stopten met hun functie. Dat betekende dat Ineke Voerman, Wilco van der Meulen en Wim Bouwhuis als enige overbleven. om toch nog te functioneren als bestuur van een ijsclub hebben Ben Lohman en Henk Bos zich bereid verklaard tijdelijk de functies van ledenadministrateur en secretaris waar te nemen, niet wetende dat dit meer dan twee jaren zou duren.

Het huidige bestuur hoopt dat er tijdens de komende ledenvergadering mensen bereid zijn om te helpen de ijsclub weer op een gezonde manier in de stijgers te zetten

Daarbij is jullie hulp nodig.

Ledenkaarten.

Afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in de bezorging van de ledenbrieven en de toegang/ledenkaarten van VZOD. De afhandeling van e.e.a. heeft in een aantal gevallen niet goed uitgepakt . Het bestuur heeft gemeend om het systeem aan te passen zodat fouten tot een minimum beperkt blijven. We gaan dit jaar een ledenkaart sturen voor het hoofd van het gezin, de rest van het gezin kan de kaart afhalen op de baan tijdens een ijsperiode. De kaart is geldig voor het hoofd van het gezin, de partner en kinderen toot 18 jaar. Kinderen ouder dan 18 jaar moeten lid worden. Dat betekent dat we niet voor alle jeugdleden, ook als er geen ijs komt, kaartjes te hoeven aan maken.

Winter 2021 – 2022

Leden vergadering
De jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op 14 november 2022 aanvang 20.00 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen + Samenvattend verslag over de periode 20-9-2020 tot November 2022
 3. Bestuursmededelingen: Wim Bouhuijs heeft besloten om na 20 jaar in het bestuur te
  zijn geweest te stoppen en het stokje over te dragen. We zijn nu op zoek naar,
  enthousiaste leden die zich willen inzetten voor de vereniging en een bestuursfunctie
  willen oppakken.
 4. Verslag penningmeester.
 5. verslag kascommissie Ria Voerman ( 1e keer), Rene Brocks ( 2e keer)
 6. Pauze
 7. Bestuursverkiezing.
  Voorzitter : vacant
  Secretaris: vacant
  Penningmeester: remco van Bodegraven ( tijdelijk ) vacant
  Algemeen bestuurslid Wilco van der meulen (herkiesbaar)
  Ledenadministratie en website: Ben Lohman ( vacant)
  Algemeen bestuurslid: Ineke Voerman (herkiesbaar 2021)
  Algemeen bestuurslid: (vacant)
  Baancommissaris: (vacant)
  gebouw beheer: Wim Bouhuijs ( vacant. Kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden via de website, vanaf een half uur voor de aanvang van de vergadering.
  1. Rondvraag.
  2. Sluiting vergadering.

Adreswijziging

Verzoek bij verhuizing de adres gegevens door te geven aan de ledenadministratie via de link op de website ledenadministratie@ijsclubvzodkampen.nl